نرم افزار بودجه و اعتبارات تحت وب تابان

 

 

نرم‌افزار بودجه‌ ریزی و اعتبارات، امکان ثبت عملیات بودجه و اعتبارات سازمان و امکان کنترل انحرافات احتمالی از سقف‌های بودجه‌ای سازمان را فراهم می‌کند و مطابق با نیازها و برنامه‌ریزی ‌های مدیران در سازمان‌های مختلف قابل انعطاف است. نرم‌افزار بودجه و اعتبارات این امکان را به سازمان‌ها و دستگاه‌ها می‌دهد که بتوانند تنخواه‌های مربوط به عاملین ذیحساب را بسادگی مدیریت کرده و در ادامه فرآیندهای خود با استفاده از امکان صدور سند اتوماتیک، اسناد مربوط به رویدادهای اعتباراتی را به نرم‌افزار حسابداری به صورت خودکار ارسال کنند.

سیستم ابری بودجه و اعتبارات تابان با استفاده از قابلیت SaaS (چند اجاره‌ای ) این امکان را فراهم آورده تا با ایجاد بودجه و اعتباری مصوب در دوره‌های متفاوت (ماهانه، فصلی، سالانه) و تعیین حساب‌های بودجه و اعتبار پذیر به دو صورت تخصیص یافته «کل به جزء» و « جزء به کل»، نیازهای سازمان را در زمینه بودجه و اعتبارات به طور کامل رفع نماید.

 

 قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:

تعاریف شامل:

 • تعریف برنامه
 • تعریف فصل و زیرفصل
 • تعریف انواع هزینه
 • تعریف مراکز هزینه
 • تعریف منابع تامین اعتبار
 • تعریف الزامات قانونی
 • تعریف انواع طرح
 • تعریف پروژه های هر طرح
 •  تعریف انواع قرارداد
 • تعریف قرارداد با جزییات هر قرارداد
 • تعریف دستگاه ها
 • تعریف فعالیت
 • تعریف شناور اعم از مراکز هزینه، اشخاص ، معاونت و ..
 •  تعریف انواع پیمانکاران حقیقی- حقوقی دولتی و حقوقی غیر دولتی با ثبت مشخصات کامل هر گروه
 • تعریف شعب مالیاتی به همراه شماره حساب هر شعبه و شعب بیمه تامین اجتماعی به همراه شماره حساب هر شعبه

امکانات شامل:

 • امکان ثبت موافقتنامه ها به تفکیک عوامل مختلف اعم از برنامه، فصل و معاونت و ...
 • امکان تنظیم تمام شناورهای مورد نیاز در مصوب، تخصیص ، دریافتی (برای مثال امکان تفکیک تخصیصهایی که در دوره متمم به سازمان ارائه شده است از تخصیصهایی که در سال جاری به سازمان ارائه شده است )
 • امکان ثبت تمامی فرمهای مربوط به موافقتنامه 
 • امکان کنترل تخصیص ، دریافتی ، تامین اعتبار براساس فرمهای 2و3و4و7 موافقتنامه
 • امکان کسر پیش پرداخت در علی الحساب، امکان کسر تعهدات در علی الحساب، امکان برگشت هزینه هایی که توسط کارپرداز قطعی شده اند و ... 
 • امکان کنترل صورت وضعیت ها به صورت دقیق
 • امکان تامین اعتبار سند حقوق براساس مراکز هزینه و یا واحدهای سازمانی و ...
 • امکان ثبت کسورات برای اسناد تامین اعتباری که قرارداد ندارند مانند سند حقوق یا سندهای کارپردازی
 • امکان ثبت اعتبارات استانی و ابلاغی به تفکیک
 • امکان ثبت ابلاغ اعتبار جهت سازمانها
 • امکان ثبت تخصیص و دریافتی از خزانه در طول سال و امکان درصد گیری نسبت به مصوب و تخصیص
 • امکان ثبت سند تامین اعتبار به تفکیک عوامل مختلف با امکان مانده گیری براساس تخصیص و دریافتی
 • امکان صدور حواله به صورت اتوماتیک
 • امکان ثبت درخواست وجه و دریافتی از خزانه
 • امکان ثبت اعتبارات از هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای ، اختصاصی سایر منابع، وجوه بازنشستگی و ...
 • امکان معرفی حساب های تمرکز مالیات و سپرده
 • امکان اخذ گزارش از مانده های غیر قطعی (علی الحساب و پیش پرداخت، تنخواه و ... )   
 • امکان ارسال حواله های ایجاد شده به سیستم حسابداری  
 • امکان صدور حواله برای قراردادهای هر پروژه
 • امکان کنترل زمان و بودجه هر قرارداد
 • امکان تعیین کسورات قانونی در ارتباط با هر قرارداد به صورت مستقل
 • امکان انتصاب شماره حساب های بیمه، مالیات و سپرده به هر قرارداد
 • امکان ثبت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ، اختصاصی سایر منابع و ...
 • امکان ثبت سند تامین اعتبار به تفکیک عوامل مختلف با امکان مانده گیری براساس تخصیص و دریافتی
 • و...

 

گزارشات شامل:

 • چاپ حواله اعتبارات
 • جستجو و چاپ اسناد
 • گزارش ابلاغ ماده 75 جهت سازمانهایی که ابلاغ اعتبار به دستگاههای زیر مجموعه دارند
 • گزارشات تفریغ بودجه اعتبارات مطابق با فرم های اداره کل تمرکز و تلفیق حساب ها
 • گزارشات عملکرد مطابق با فرم های اداره کل تمرکز و تلفیق حساب ها
 •  ایجاد و گرفتن گزارشات پویا با استفاده از نرم افزارهای گزارش گیری
 • و...