حسابداری خزانه داری


 

تمامی عملیات های کسب و کار ها لازم است که در نرم افزار حسابداری ثبت شوند. ثبت اسناد و کنترل مغایرت گیری آنها (چک، سفته، برات)، دریافت و پرداخت وجوه و سایر عملیات به عهده خزانه دار است.

اسناد خزانه داری و اطلاعات ثبت شده درآن، می تواند در بررسی سودآوری سازمان، توان‌ سازمان جهت‌ ایجاد و افزایش وجه نقد و در نتیجه‌ تشخیص کیفیت‌ سود کسب شده‌ توسط‌ سازمان، به‌ استفاده‌کنندگان‌ صورت های مالی کمک کند.

علاوه‌ بر این‌، مدیران مالی اغلب‌ به‌ طور رسمی یا غیر رسمی، راهکارهایی را برای ارزیابی و مقایسه‌ ارزش‌ فعلی و آتی جریان وجوه نقد سازمان به‌ کار می برند. اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد (خزانه داری) می تواند در کنترل‌ میزان‌ دقت‌ ارزیابی های گذشته‌ مفید واقع‌ شود و رابطه‌ بین‌ فعالیت های سازمان و دریافت ها و پرداخت های آن‌ را نشان‌ دهد.

 
قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:
تعاریف شامل :
 • تعریف بانک
 • تعریف شماره حساب های هربانک همراه با شماره شبا
 • تعریف و ثبت تمامی شماره دسته چک و به کارگیری آنها درسطرهای مربوط به شماره حساب در سند حسابداری
 • تعریف گیرندگان چک

 

عملیات شامل:

 • نگهداری و کنترل حساب های بانکی
 • صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی
 • نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار
 • رفع مغایرت های بانکی
 • نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری
 • پیگیری امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات
 • ثبت اسناد حسابداری مرتبط
 • ثبت اسناد دریافتی و پرداختی
 • ثبت چک های دریافتی از طرف حساب ها
 • صدور چک های پرداختی طبق دستور پرداختی ها
 • تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری
 • دریافت و ثبت چک ها و سفته ها و ضمانت های طرف حساب ها
 • آلارم های به موقع تا تامین منابع مالی جهت چک های صادره
 • زمان بندی جهت پرداخت چک به طرف حساب ها
 • تحویل اسناد ضمانت نامه طرف حساب ها پس از اخذ تاییدیه ها
 • زمان بندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید
 • ثبت چک ها و اسناد پرداختی در سیستم
 • ارائه هر گونه گزارشات مربوطه و کلیه اموری که از طرف شرکت به خزانه داری محول می گردد
 • مغایرت بانکی به صورت سیستمی از طریق فایل بانک و به صورت دستی

 

امکانات شامل:

 • امکان گرفتن صورت ریز و روکش مغایرت بانکی به تفکیک هرحساب
 • امکان ثبت چک های دریافتی
 • امکان تغییروضعیت چک های دریافتی
 • امکان ثبت اسناد حسابداری به صورت مکانیزه در سیستم حسابداری
 • امکان اسکن و پیوست فایل های مورد نیاز مغایرت بانکی جهت گرفتن فایل مربوط به سناما (مورد نیاز سازمان امور اقتصادی و دارایی)
 • امکان ارسال گزارش نامه به بانک جهت مبالغ بالاتر از حد مجاز بانک
 • امکان طراحی و چاپ چک برای برای هر حساب بانکی به تفکیک
 • امکان ایجاد لیست پیوست برای هرچک و جست وجو در لیستهای پیوست
 • امکان جست وجوی پیشرفته چک ها و چاپ گزارشات مربوط
 • امکان ایجاد و گرفتن گزارشات مربوط
 • امکان طبقه بندی و نگهداری اسناد ضمانت نامه ها
 • امکان طبقه بندی و نگهداری چک های دریافتی از مشتریان
 • امکان نگهداری کلیه اسناد مالی مربوط به خزانه داری
 • امکان نگهداری چک های برگشتی تا زمان استرداد
 • امکان پشتیبان گیری از نرم افزار های حسابداری به صورت دوره ای
 • امکان استفاده از دفتر چک علاوه بر نرم افزار حسابداری
 • امکان استفاده از دفتر صندوق علاوه بر نرم افزار حسابداری

 

گزارشات شامل:

 • ارائه گزارش مبسوط صندوق ها بر اساس آئین نامه
 • ارائه گزارش چک های دریافتی و پرداختی بر اساس آئین نامه
 • ارائه گزارش های مربوط به چک های معوقه بر اساس آئین نامه
 • ارائه گزارش های مربوط به چک های برگشتی بر اساس آئین نامه
 • ارائه گزارش های مربوط به حساب بانک ها بر اساس آئین نامه
 • ارائه گزارش مربوط به ضمانت نامه و وثائق شرکت
 • تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس آئین نامه
 • هر گونه گزارشات مربوط به حسابدار خزانه که طی دستور العمل ابلاغ شده است