حسابداری خزانه داری


 

تمامی عملیات های کسب و کار ها لازم است که در نرم افزار حسابداری ثبت شوند. ثبت اسناد و کنترل مغایرت گیری آنها (چک، سفته، برات)، دریافت و پرداخت وجوه و سایر عملیات به عهده خزانه دار است.

اسناد خزانه داری و اطلاعات ثبت شده درآن، می تواند در بررسی سودآوری سازمان، توان‌ سازمان جهت‌ ایجاد و افزایش وجه نقد و در نتیجه‌ تشخیص کیفیت‌ سود کسب شده‌ توسط‌ سازمان، به‌ استفاده‌کنندگان‌ صورت های مالی کمک کند.علاوه‌ بر این‌، مدیران مالی اغلب‌ به‌ طور رسمی یا غیر رسمی، راهکارهایی را برای ارزیابی و مقایسه‌ ارزش‌ فعلی و آتی جریان وجوه نقد سازمان به‌ کار می برند.

سیستم ابری خزانه داری تابان با استفاده از قابلیت SaaS (چند اجاره‌ای ) اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد (خزانه داری) که می تواند در کنترل‌ میزان‌ دقت‌ ارزیابی های گذشته‌ مفید واقع‌ شود و رابطه‌ بین‌ فعالیت های سازمان و دریافت ها و پرداخت های آن‌ را نشان‌ میدهد.

 
قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:
تعاریف شامل :
 • تعریف بانک
 • تعریف شماره حساب های هربانک همراه با شماره شبا
 • تعریف و ثبت تمامی شماره دسته چک و به کارگیری آنها درسطرهای مربوط به شماره حساب در سند حسابداری
 • تعریف گیرندگان چک

 

عملیات شامل:

 • نگهداری و کنترل حساب های بانکی
 • صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی
 • نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار
 • رفع مغایرت های بانکی
 • نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری
 • پیگیری امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات
 • ثبت اسناد حسابداری مرتبط
 • ثبت اسناد دریافتی و پرداختی
 • ثبت چک های دریافتی از طرف حساب ها
 • صدور چک های پرداختی طبق دستور پرداختی ها
 • تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری
 • دریافت و ثبت چک ها و سفته ها و ضمانت های طرف حساب ها
 • آلارم های به موقع تا تامین منابع مالی جهت چک های صادره
 • زمان بندی جهت پرداخت چک به طرف حساب ها
 • تحویل اسناد ضمانت نامه طرف حساب ها پس از اخذ تاییدیه ها
 • زمان بندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید
 • ثبت چک ها و اسناد پرداختی در سیستم
 • ارائه هر گونه گزارشات مربوطه و کلیه اموری که از طرف شرکت به خزانه داری محول می گردد
 • مغایرت بانکی به صورت سیستمی از طریق فایل بانک و به صورت دستی

 

امکانات شامل:

 • امکان گرفتن صورت ریز و روکش مغایرت بانکی به تفکیک هرحساب
 • امکان ثبت چک های دریافتی
 • امکان تغییروضعیت چک های دریافتی
 • امکان ثبت اسناد حسابداری به صورت مکانیزه در سیستم حسابداری
 • امکان اسکن و پیوست فایل های مورد نیاز مغایرت بانکی جهت گرفتن فایل مربوط به سناما (مورد نیاز سازمان امور اقتصادی و دارایی)
 • امکان ارسال گزارش نامه به بانک جهت مبالغ بالاتر از حد مجاز بانک
 • امکان طراحی و چاپ چک برای برای هر حساب بانکی به تفکیک
 • امکان ایجاد لیست پیوست برای هرچک و جست وجو در لیستهای پیوست
 • امکان جست وجوی پیشرفته چک ها و چاپ گزارشات مربوط
 • امکان ایجاد و گرفتن گزارشات مربوط
 • امکان طبقه بندی و نگهداری اسناد ضمانت نامه ها
 • امکان طبقه بندی و نگهداری چک های دریافتی از مشتریان
 • امکان نگهداری کلیه اسناد مالی مربوط به خزانه داری
 • امکان نگهداری چک های برگشتی تا زمان استرداد
 • امکان پشتیبان گیری از نرم افزار های حسابداری به صورت دوره ای
 • امکان استفاده از دفتر چک علاوه بر نرم افزار حسابداری
 • امکان استفاده از دفتر صندوق علاوه بر نرم افزار حسابداری

 

گزارشات شامل:

 • ارائه گزارش مبسوط صندوق ها بر اساس آئین نامه
 • ارائه گزارش چک های دریافتی و پرداختی بر اساس آئین نامه
 • ارائه گزارش های مربوط به چک های معوقه بر اساس آئین نامه
 • ارائه گزارش های مربوط به چک های برگشتی بر اساس آئین نامه
 • ارائه گزارش های مربوط به حساب بانک ها بر اساس آئین نامه
 • ارائه گزارش مربوط به ضمانت نامه و وثائق شرکت
 • تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس آئین نامه
 • هر گونه گزارشات مربوط به حسابدار خزانه که طی دستور العمل ابلاغ شده است