ماژول حسابداری مدیریت تابان(بودجه ریزی عملیاتی ومحاسبه قیمت تمام شده)

   

 

 

  این نرم افزار در سال 1400 در اداره کل دامپزشکی استان اصفهان و در همین سال برای اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان لرستان استان نصب و کارخود را آغاز کرده است.

ماژول محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده کالا و خدمات براساس تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)  یکی از اصلی ترین زیر سیستمهای نرم افزار حسابداری مدیریت است که جهت محاسبه و قیمت تمام شده کالاها، خدمات، پروژه ها، سفارشات و سایر موضوعات هزینه استفاده می شود.

از آنجایی که بودجه ریزی عملیاتی نیاز به حجم وسیعی از اطلاعات جهت محاسبه قیمت تمام شده و بعد از آن پیش بینی بودجه برای دوره های آتی دارد ماژول حسابداری مدیریت تابان به گونه ای طراحی شده است که تا حد امکان بتوان اطلاعات را از زیر سیستم تنظیم حساب منتقل و بقیه اطلاعات مورد نیاز را به سیستم اضافه نمود.

 

قابلیت های این سیستم عبارتند از:

تعاریف عبارتند از:

 • تعریف منابع و هزینه
 • تعریف موضوعات هزینه
 • تعریف خدمات و برنامه های راهبردی
 • تعریف انواع محرک منابع و فعالیت
 • تعریف واحد های اندازه گیری
 • تعریف فرمول جهت ایجاد محرک های محاسباتی
 • و...

 

عملیات شامل:

 • ثبت اسناد هزینه
 • ذخیره محاسبه انجام شده

 

محاسبات شامل :

 • محاسبه قیمت تمام شده در دوره های مختلف زمانی
 • محاسبه براساس هزینه های ثابت و متغیر

 

انتسابات شامل:

 • انتساب منابع به فعالیت
 • انتساب فعالیت به فعالیت های دیگر و موضوعات هزینه
 • انتساب هزینه های مستقیم به موضوعات هزینه
 • انتساب فعالیت ها به خدمات
 • انتساب خدمات به برنامه ها
 • انتساب برنامه ها به اهداف راهبردی
 • انتساب محرک ها به موضوعات هزینه