سیستم اعتبارات تابان

این سیستم برای اولین بار در  سال 1388 در اداره کل بهزیستی لرستان نصب و راه اندازی شده است.
اعمال مدیریت صحیح بر مصرف بهینه اعتبارات هزینه‌ای و سایر منابع مالی، مستلزم استفاده از ابزارهای لازم برای هدایت و کنترل مصرف اعتبارات به سوی اهداف تعیین شده و پیش‌گیری از فزونی هزینه و سایر پرداخت‌ها بر اعتبارات مصوب تخصیص یافته در کلیه سطوح طبقه‌بندی قانونی است . نرم‌افزار تامین اعتبار بر اساس ویژگی‌های محیطی وزارتخانه‌ها،شرکت‌ها، موسسات و دانشگاه‌های دولتی به نحوی طراحی شده است که ضمن تامین اهداف فوق شرایط لازم را برای ره‌گیری اعتبارات تامین شده و اعمال مدیریت صحیح بر آن ها فراهم آورد. 

اعتبارات هزینه ای:

 • تعریف دستگاه ها، برنامه، فعالیت، فصل و زیر فصل، انواع قرارداد، قرارداد ،منابع تامین اعتبار ، تعریف مراکز هزینه، الزامات قانونی، تعریف انواع هزینه، تعریف حساب سپرده، تعریف شعب مالیاتی و شعب بیمه تامین اجتماعی
 • ثبت موافقتنامه ها به تفکیک عوامل مختلف اعم از برنامه، فصل و ...
 •  ثبت اعتبارات استانی و ابلاغی به تفکیک
 • امکان ثبت ابلاغ اعتبار جهت سازمانها
 • ثبت تخصیص و دریافتی از خزانه در طول سال و امکان درصد گیری نسبت به مصوب 
 • ثبت سند تامین اعتبار به تفکیک عوامل مختلف با امکان مانده گیری براساس تخصیص و دریافتی
 • امکان صدور حواله به صورت اتوماتیک 
 • ثبت درخواست وجه و دریافتی از خزانه
 • ثبت اعتبارات از هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای ، اختصاصی سایر منابع، وجوه بازنشستگی و ...
 • امکان معرفی حساب های تمرکز مالیات و سپرده 
 • امکان اخذ گزارش از مانده های غیر قطعی (علی الحساب و پیش پرداخت ) و مانده های قطعی 
 • گزارشات شامل حواله اعتبارات، جستجو و چاپ اسناد
 • گزارش ابلاغ ماده 75 جهت سازمانهایی که ابلاغ اعتبار به دستگاههای زیر مجموعه دارند
 • گزارشات تفریغ بودجه اعتبارات مطابق با فرم های اداره کل تمرکز و تلفیق حساب های جاری 
 • گزارشات عملکرد مطابق با فرم های اداره کل تمرکز و تلفیق حساب های جاری 
 • امکان ایجاد و گرفتن گزارشات پویا با استفاده از نرم افزارهای گزارش گیری 
 • امکان ارسال حواله های ایجاد شده به سیستم حسابداری  و ...

 
اعتبارات عمرانی و کنترل قرارداد و پروژه

 • تعریف برنامه، فصل، زیرفصل، مراکز هزینه، انواع هزینه، منابع تامین اعتبار، الزامات قانونی، تعریف انواع طرح، تعریف طرح ،تعریف پروژه های هر طرح، تعریف انواع قرارداد، تعریف قرارداد با جزییات هر قرارداد، تعریف انواع پیمانکاران حقیقی- حقوقی دولتی و حقوقی غیر دولتی با ثبت مشخصات کامل هر گروه، تعریف شعب مالیاتی به همراه شماره حساب هر شعبه و شعب بیمه تامین اجتماعی به همراه شماره حساب هر شعبه
 • ثبت موافقتنامه ها به تفکیک عوامل مختلف اعم از برنامه، طرح، پروژه، فصل و ...
 •  ثبت اعتبارات استانی و ابلاغی به تفکیک
 • ثبت تخصیص و دریافتی از خزانه در طول سال و امکان درصد گیری نسبت به مصوب 
 • ثبت سند تامین اعتبار به تفکیک عوامل مختلف با امکان مانده گیری براساس تخصیص و دریافتی
 • امکان صدور حواله به صورت اتوماتیک 
 • ثبت درخواست وجه و دریافتی از خزانه
 • ثبت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ، اختصاصی سایر منابع و ...
 • امکان معرفی حساب های تمرکز مالیات و سپرده 
 • امکان اخذ گزارش از مانده های غیر قطعی (علی الحساب و پیش پرداخت ) و مانده های قطعی 
 • گزارشات شامل حواله اعتبارات، جستجو و چاپ اسناد
 • امکان انتصاب شماره حساب های بیمه، مالیات و سپرده به هر قرارداد
 • امکان تعیین کسورات قانونی در ارتباط با هر قرارداد به صورت مستقل 
 • کنترل زمان و بودجه هر قرارداد
 • امکان صدور حواله برای قراردادهای هر پروژه
 • امکان اخذ گزارش از مانده های غیر قطعی (علی الحساب و پیش پرداخت ) و مانده های قطعی به تفکیک هر قرارداد
 • گزارشات تفریغ بودجه اعتبارات مطابق با فرم های اداره کل تمرکز و تلفیق حساب های تملک دارایی های سرمایه ای 
 • گزارشات عملکرد مطابق با فرم های اداره کل تمرکز و تلفیق حساب های تملک دارایی های سرمایه ای
 • امکان ارسال حواله های ایجاد شده به سیستم حسابداری 
 • امکان ایجاد و گرفتن گزارشات پویا
 • و ...