این سیستم برای اولین بار در  سال 1388 در اداره کل بهزیستی لرستان نصب و راه اندازی شده است.

نرم‌افزار بودجه‌ ریزی و اعتبارات دیدگاه، امکان ثبت عملیات بودجه و اعتبارات سازمان و امکان کنترل انحرافات احتمالی از سقف‌های بودجه‌ای سازمان را فراهم می‌کند و مطابق با نیازها و برنامه‌ریزی ‌های مدیران در سازمان‌های مختلف قابل انعطاف است.نرم‌افزار بودجه و اعتبارات دیدگاه این امکان را به سازمان‌ها و دستگاه‌ها می‌دهد که بتوانند تنخواه‌های مربوط به عاملین ذیحساب را بسادگی مدیریت کرده و در ادامه فرآیندهای خود با استفاده از امکان صدور سند اتوماتیک، اسناد مربوط به رویدادهای اعتباراتی را به نرم‌افزار حسابداری به صورت خودکار ارسال کنند.

اعمال مدیریت صحیح بر مصرف بهینه اعتبارات هزینه‌ای و سایر منابع مالی، مستلزم استفاده از ابزارهای لازم برای هدایت و کنترل مصرف اعتبارات به سوی اهداف تعیین شده و پیش‌گیری از فزونی هزینه و سایر پرداخت‌ها بر اعتبارات مصوب تخصیص یافته در کلیه سطوح طبقه‌بندی قانونی است . نرم‌افزار تامین اعتبار بر اساس ویژگی‌های محیطی وزارتخانه‌ها،شرکت‌ها، موسسات و دانشگاه‌های دولتی به نحوی طراحی شده است که ضمن تامین اهداف فوق شرایط لازم را برای ره‌گیری اعتبارات تامین شده و اعمال مدیریت صحیح بر آن ها فراهم آورد. 

 

 قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:

تعاریف شامل:

 • تعریف برنامه
 • تعریف فصل و زیرفصل
 • تعریف انواع هزینه
 • تعریف مراکز هزینه
 • تعریف منابع تامین اعتبار
 • تعریف الزامات قانونی
 • تعریف انواع طرح
 • تعریف پروژه های هر طرح
 •  تعریف انواع قرارداد
 • تعریف قرارداد با جزییات هر قرارداد
 • تعریف دستگاه ها
 • تعریف فعالیت
 • تعریف شناور اعم از مراکز هزینه، اشخاص ، معاونت و ..
 •  تعریف انواع پیمانکاران حقیقی- حقوقی دولتی و حقوقی غیر دولتی با ثبت مشخصات کامل هر گروه
 • تعریف شعب مالیاتی به همراه شماره حساب هر شعبه و شعب بیمه تامین اجتماعی به همراه شماره حساب هر شعبه

امکانات شامل:

 • امکان ثبت موافقتنامه ها به تفکیک عوامل مختلف اعم از برنامه، فصل و معاونت و ...
 • امکان تنظیم تمام شناورهای مورد نیاز در مصوب، تخصیص ، دریافتی (برای مثال امکان تفکیک تخصیصهایی که در دوره متمم به سازمان ارائه شده است از تخصیصهایی که در سال جاری به سازمان ارائه شده است )
 • امکان ثبت تمامی فرمهای مربوط به موافقتنامه 
 • امکان کنترل تخصیص ، دریافتی ، تامین اعتبار براساس فرمهای 2و3و4و7 موافقتنامه
 • امکان کسر پیش پرداخت در علی الحساب، امکان کسر تعهدات در علی الحساب، امکان برگشت هزینه هایی که توسط کارپرداز قطعی شده اند و ... 
 • امکان کنترل صورت وضعیت ها به صورت دقیق
 • امکان تامین اعتبار سند حقوق براساس مراکز هزینه و یا واحدهای سازمانی و ...
 • امکان ثبت کسورات برای اسناد تامین اعتباری که قرارداد ندارند مانند سند حقوق یا سندهای کارپردازی
 • امکان ثبت اعتبارات استانی و ابلاغی به تفکیک
 • امکان ثبت ابلاغ اعتبار جهت سازمانها
 • امکان ثبت تخصیص و دریافتی از خزانه در طول سال و امکان درصد گیری نسبت به مصوب و تخصیص
 • امکان ثبت سند تامین اعتبار به تفکیک عوامل مختلف با امکان مانده گیری براساس تخصیص و دریافتی
 • امکان صدور حواله به صورت اتوماتیک
 • امکان ثبت درخواست وجه و دریافتی از خزانه
 • امکان ثبت اعتبارات از هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای ، اختصاصی سایر منابع، وجوه بازنشستگی و ...
 • امکان معرفی حساب های تمرکز مالیات و سپرده
 • امکان اخذ گزارش از مانده های غیر قطعی (علی الحساب و پیش پرداخت، تنخواه و ... )   
 • امکان ارسال حواله های ایجاد شده به سیستم حسابداری  
 • امکان صدور حواله برای قراردادهای هر پروژه
 • امکان کنترل زمان و بودجه هر قرارداد
 • امکان تعیین کسورات قانونی در ارتباط با هر قرارداد به صورت مستقل
 • امکان انتصاب شماره حساب های بیمه، مالیات و سپرده به هر قرارداد
 • امکان ثبت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ، اختصاصی سایر منابع و ...
 • امکان ثبت سند تامین اعتبار به تفکیک عوامل مختلف با امکان مانده گیری براساس تخصیص و دریافتی
 • و...

 

گزارشات شامل:

 • چاپ حواله اعتبارات
 • جستجو و چاپ اسناد
 • گزارش ابلاغ ماده 75 جهت سازمانهایی که ابلاغ اعتبار به دستگاههای زیر مجموعه دارند
 • گزارشات تفریغ بودجه اعتبارات مطابق با فرم های اداره کل تمرکز و تلفیق حساب ها
 • گزارشات عملکرد مطابق با فرم های اداره کل تمرکز و تلفیق حساب ها
 •  ایجاد و گرفتن گزارشات پویا با استفاده از نرم افزارهای گزارش گیری
 • و...