نرم افزار مدیریت منابع انسانی تابان

 

 

     در محیط کاری فعلی، تمام شرکت‌های جهانی بر ابقای استعداد و آگاهی نیروی کار تمرکز دارند. تمام شرکت‌ها می‌کوشند تا ترک خدمت کارکنان را کاهش دهند و آگاهی آنان را ارتقاء بخشند. استخدام نیروی کار تازه نه تنها هزینه‌های بالایی به بار می‌آورد، بلکه خطر آمدن افرادی را که نتوانند جای فردی را که قبلاً در آن منصب کار می‌کرد، پر کنند، را افزایش می‌دهد. بخش مدیریت منابع انسانی تلاش می‌کند تا با پیشنهاد دادن مزایای جذاب به کارکنان، خطر از دست دادن آگاهی را کاهش دهند.

این سیستم برای اولین بار در  سال 1388 در اداره کل بهزیستی لرستان نصب و راه اندازی شده است.

سیستم مدیریت منابع انسانی، با مکانیزه کردن فرآیند های حوزه سرمایه انسانی به تسهیل فرآیندهای مربوط به پرسنل نظیرجذب و استخدام، مدیریت پرونده پرسنل، مدیریت امور رفاهی و درمانی، آموزش و غیره کمک میکند و با نگهداری آنها در کنار هم به بهینه سازی فرآیندهای سازمان کمک میکند سیستم مدیریت منابع انسانی، در محیطی یکپارچه و با ترکیب تمام عناصر و اطلاعات مربوط به نیرو های سازمان، مدیریت و تصمیم گیری را در اختیار مدیران واحدهای مختلف سازمان قرار می دهد.

 

قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:

تعاریف شامل:

 • تعریف انواع پست سازمانی و ایجاد چارت سازمان و تعیین چارت فعال
 •  تعریف واحد سازمانی
 •  تعریف رسته
 •  تعریف رشته
 • تعریف محل خدمت
 •  تعریف مدارک تحصیلی
 •  تعریف رشته های تحصیلی
 •  تعریف شرح های حکم
 •  تعریف انواع مرخصی
 •  تعریف انواع استخدام
 • تعریف انواع وضعیت استخدام
 •  تعریف گروه های تشویقی
 • تعریف فرمول برای انواع آیتم های حکمی
 • تعریف فرمول برای آیتم های محاسباتی 
 • تعریف سوابق استخدام کارمندان 
 • و...

 

امکانات شامل:

 • امکان محاسبه اتوماتیک ارتقا رتبه و محاسبه اتوماتیک ارتقا طبقه براساس بند (ھ) و بند (د) آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل
 • امکان معرفی دوره های ارزشیابی
 • امکان وارد کردن جدول های مزد شغل و پایه سنوات، ایثارگری، مدیریت، شاغل و شغل
 • امکان ایجاد انواع گروه های محاسباتی
 • امکان ایجاد انواع آیتم های حکمی
 • امکان ثبت مشخصات کامل کارمندان
 • امکان ثبت مشخصات فرزندان کارمندان
 • امکان ثبت دوره های آموزشی کارمندان(شناسنامه ی آموزشی)،امکان ثبت امتیازات مدارک مختلف تحصیلی کارمندان
 • امکان تعریف فرمول برای آیتم های مختلف حکمی بر اساس تاریخ
 • امکان ثبت احکام کارگزینی به صورت تکی و گروهی براساس سوابق استخدام ثبت شده پرسنل
 • امکان صدور اتوماتیک احکام
 • امکان محاسبه سنوات و تجربه هر کارمند به صورت اتوماتیک
 • امکان ثبت احکام براساس طرح نظام هماهنگ
 • امکان ثبت و نگهداری قوانین کار به تفکیک هر سال
 • امکان ثبت احکام برای پرسنل قراردادی و کارگری، ثبت سابقه مدارک
 • امکان تولید حکم های حقوقی پرسنل
 • امکان فرستادن حکم های کارگزینی از طریق شبکه  و فایل برای برنامه حقوق
 • امکان ثبت حکم ها از طریق فایل اکسل
 • امکان ذخیره پرونده ی الکترونیکی پرسنل، جستجوی پیشرفته مدارک، انواع گزارشات مختلف و سیستم گزارش ساز پویا
 •  امکانات مدیریتی نرم افزار
 • امکان گرفتن خروجی در اکسل چاپ حکم مطابق با طراحی طرح نظام هماهنگ، گزارش حکم ارتقاء طبقه
 • امکان آرشیو بخشنامه های رسیده
 • امکان ایجاد و گرفتن  انواع گزارشات مختلف پویا و سیستم گزارش ساز پویا
 • و...

 

نکته قابل توجه :

 • سیستم مرخصی  تعریف انواع مرخصی ها، ثبت مرخصی های ساعتی و روزانه، امکان انتقال مانده مرخصی به سال های بعد و ...
 • سیستم بایگانی الکترونیک جهت اسکن، نگهداری و جستجوی پرونده های پرسنلی