نرم افزار مدیریت منابع انسانی تابان

 

 

سیستم مدیریت منابع انسانی، با مکانیزه کردن فرآیند های حوزه سرمایه انسانی به تسهیل فرآیندهای مربوط به پرسنل نظیرجذب و استخدام، مدیریت پرونده پرسنل، مدیریت امور رفاهی و درمانی، آموزش و غیره کمک میکند و با نگهداری آنها در کنار هم به بهینه سازی فرآیندهای سازمان کمک میکند سیستم مدیریت منابع انسانی، در محیطی یکپارچه و با ترکیب تمام عناصر و اطلاعات مربوط به نیرو های سازمان، مدیریت و تصمیم گیری را در اختیار مدیران واحدهای مختلف سازمان قرار می دهد.

 

قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:

تعاریف شامل:

 • تعریف انواع پست سازمانی و ایجاد چارت سازمان و تعیین چارت فعال   
 •  تعریف واحد سازمانی
 •  تعریف رسته 
 •  تعریف رشته
 • تعریف محل خدمت
 •  تعریف مدارک تحصیلی
 •  تعریف رشته های تحصیلی
 •  تعریف شرح های حکم
 •  تعریف انواع مرخصی
 •  تعریف انواع استخدام
 • تعریف انواع وضعیت استخدام
 •  تعریف گروه های تشویقی
 • تعریف فرمول برای انواع آیتم های حکمی
 • تعریف فرمول برای آیتم های محاسباتی
 • تعریف سوابق استخدام کارمندان
 • و...

امکانات شامل:

 • امکان محاسبه اتوماتیک ارتقا رتبه و محاسبه اتوماتیک ارتقا طبقه براساس بند (ھ) و بند (د) آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل
 • امکان معرفی دوره های ارزشیابی
 • امکان وارد کردن جدول های مزد شغل و پایه سنوات، ایثارگری، مدیریت، شاغل و شغل
 • امکان ایجاد انواع گروه های محاسباتی
 • امکان ایجاد انواع آیتم های حکمی
 • امکان ثبت مشخصات کامل کارمندان
 • امکان ثبت مشخصات فرزندان کارمندان
 • امکان ثبت دوره های آموزشی کارمندان(شناسنامه ی آموزشی)،امکان ثبت امتیازات مدارک مختلف تحصیلی کارمندان
 • امکان تعریف فرمول برای آیتم های مختلف حکمی بر اساس تاریخ
 • امکان ثبت احکام کارگزینی به صورت تکی و گروهی براساس سوابق استخدام ثبت شده پرسنل
 • امکان صدور اتوماتیک احکام
 • امکان محاسبه سنوات و تجربه هر کارمند به صورت اتوماتیک
 • امکان ثبت احکام براساس طرح نظام هماهنگ
 • امکان ثبت و نگهداری قوانین کار به تفکیک هر سال
 • امکان ثبت احکام برای پرسنل قراردادی و کارگری، ثبت سابقه مدارک
 • امکان تولید حکم های حقوقی پرسنل
 • امکان فرستادن حکم های کارگزینی از طریق شبکه  و فایل برای برنامه حقوق
 • امکان ثبت حکم ها از طریق فایل اکسل
 • امکان ذخیره پرونده ی الکترونیکی پرسنل، جستجوی پیشرفته مدارک، انواع گزارشات مختلف و سیستم گزارش ساز پویا
 •  امکانات مدیریتی نرم افزار
 • امکان گرفتن خروجی در اکسل چاپ حکم مطابق با طراحی طرح نظام هماهنگ، گزارش حکم ارتقاء طبقه
 • امکان آرشیو بخشنامه های رسیده
 • امکان ایجاد و گرفتن  انواع گزارشات مختلف پویا و سیستم گزارش ساز پویا
 • و...

 

نکته قابل توجه :

 • سیستم مرخصی  تعریف انواع مرخصی ها، ثبت مرخصی های ساعتی و روزانه، امکان انتقال مانده مرخصی به سال های بعد و ...
 • سیستم بایگانی الکترونیک جهت اسکن، نگهداری و جستجوی پرونده های پرسنلی