نرم افزار مدیریت منابع انسانی

در محیط کاری فعلی، تمام شرکت‌های جهانی بر ابقای استعداد و آگاهی نیروی کار تمرکز دارند. تمام شرکت‌ها می‌کوشند تا ترک خدمت کارکنان را کاهش دهند و آگاهی آنان را ارتقاء بخشند. استخدام نیروی کار تازه نه تنها هزینه‌های بالایی به بار می‌آورد، بلکه خطر آمدن افرادی را که نتوانند جای فردی را که قبلاً در آن منصب کار می‌کرد، پر کنند، را افزایش می‌دهد. بخش مدیریت منابع انسانی تلاش می‌کند تا با پیشنهاد دادن مزایای جذاب به کارکنان، خطر از دست دادن آگاهی را کاهش دهند.

قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:

 • تعریف انواع پست سازمانی و ایجاد چارت سازمانی
 •  تعریف واحد سازمانی
 •  تعریف رسته ، تعریف رشته وتعریف محل خدمت
 •  تعریف مدارک تحصیلی و تعریف رشته های تحصیلی
 •  تعریف شرح های حکم
 •  تعریف انواع مرخصی
 •  تعریف انواع استخدام و انواع وضعیت استخدام
 •  تعریف گروه های تشویقی
 •  وارد کردن جدول های مزد شغل و پایه سنوات، ایثارگری، مدیریت، شاغل و شغل
 •  ایجاد انواع گروه های محاسباتی
 •  انواع آیتم های حکمی
 •  ثبت مشخصات کامل کارمندان
 •  ثبت مشخصات فرزندان کارمندان
 •  امکان ثبت دوره های آموزش کارمندان
 •  امتیازات مدارک مختلف تحصیلی کارمندان
 •  ثبت تمامی مرخصی ها
 •  امکان فرستادن حکم های کارگزینی از طریق شبکه برای برنامه حقوق
 •  امکان ثبت حکم ها از طریق فایل اکسل
 •  ثبت سابقه مدارک
 •  تولید حکم های حقوقی پرسنل
 •  انواع گزارشات مختلف و سیستم گزارش ساز پویا
 •  امکانات مدیریتی نرم افزار

نکته قابل توجه :

 •  امکان ذخیره پرونده ی الکترونیکی پرسنل از طریق اسکن مدارک