حسابداری تعهدی

نرم افزار حسابداری مالی از ارکان اصلی سیستم نرم افزاری هر سازمان و موسسه ای است و پشتیبانی فراگیر از نبازهای سازمانی، قابلیت انعطاف در پیاده سازی مدلهای مختلف مالی، قابلیت اعتماد و سهولت استفاده از آن مرکز توچه مدیریت سازمانها است. نرم افزار حسابداری دولتی تابان با قابلیت ایجاد و طراحی مدلهای مختلف این امکان را برای سازمان ها فراهم کرده است. کلیه زیر سیستمهای مرتبط نظیر دریافت پرداخت ، اموال و دارایی ثابت، حقوق دستمزد و ... نتیجه عملیات اختصاصی خود را به صورت کنترل شده و در قالب سند مالی به نرم افزار حسابداری به صورت همزمان ارسال می نمایند و این به مفهوم گزارشهای حسابداری و مالی معتبر در هر لحظه جهت مدیران و تصمیم سازان سازمان خواهد بود.

قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:

تعاریف شامل :

 •  تعریف سطوح حسابداری به صورت نامحدود
 •  تعریف گروه حساب
 •  تعریف حساب
 •  تعریف و طراحی مدل های حسابداری
 •  تعریف مرکز هزینه
 •  ثبت بانک ها
 •  ثبت حساب های بانکی

عملیات شامل:

 •  صدور سند حسابداری
 •  عملیات اتوماتیک مالی
 •  درختواره حساب
 •  جستجوی اسناد حسابداری
 •  قطعی کردن اسناد
 •  لیست اسناد باز
 •  لیست اسناد جا افتاده و ناموازنه
 •  بازیابی سند
 •  عملیات پایان سال شامل سند افتتاحیه و سند اختتامیه
 •  انتقال حساب
 •  دوره مالی
 •  تغییر سال مالی
 •  تغییر شماره سند
 •  ادغام سند
 •  ثبت چک های صادره
 •  سیستم جاپ چک بعد از صدور هر چک
 •  امکان طراحی چک برای چک های هر بانک به صورت مجزا

گزارشات شامل :

 •  دفتر کل
 •  دفتر روزنامه
 •  کارت حساب
 •  تراز گروه حساب ها
 •  تراز آزمایشی کل
 •  دفاتر حساب
 •  گزارش ویژه مدل های حسابداری
 •  تراز آزمایشی چهار ستونه
 •  تراز آزمایشی هشت ستونه
 •  طراحی گزارشات مختلف توسط خود کاربر