تماس با پشتیبانی

پشتیبانی نرم افزار حقوق و دستمزد تابان: 95024580  031 داخلی 1

پشتیبانی نرم افزار حسابداری تابان: 95024580 031 داخلی 2

پشتیبانی نرم افزار اعتبارات تابان: 95024580 031 داخلی 2 

مدیر پشتیبانی : 95024580 031 داخلی 3