تقدیر نامه ها

   

               

   شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان           

 

              

کسب رتبه برتر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 

                

 به پاس قدرانی از زحمات وهمراهی و همکاری با اداره کل اموراقتصاد و دارایی استان کرمان